Wat is het ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan staan afspraken, welke ouders  maken over hun minderjarige kinderen. Bij een scheiding of ontbinding van (geregistreerd) partnerschap moeten ouders een ouderschapsplan opstellen. Er zijn verschillende soorten ouderschapsvormen 

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

 • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
 • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

U mag zelf vorm geven aan het plan en beslissen over de afspraken die voor u beide van belang zijn. Er zijn zaken welke er in ieder geval in worden opgenomen:

 • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
 • hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
 • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Het plan moet door beide ouders worden ondertekend en door een rechter worden bekrachtigd. Daarnaast is het goed om af te spreken om het ouderschapsplan periodiek door te nemen. Kinderen groeien op en de situatie verandert. Zo blijven de regels helder.

Stappenplan
Het opstellen van een ouderschapsplan is voor sommige ouders een lastige klus. In een gesprek met de mediator gaat u stap voor stap het ouderschapsplan door. Een ouderschapsplan is echt maatwerk.

 1. Bekijk uw situatie, hoe verdeelde u de zorg tijdens het huwelijk?
  Bent u in staat om het plan samen met uw partner op te stellen? Vergis u niet: over veel zaken kunt u van mening verschillen. Dingen die tijdens het huwelijk heel normaal waren, kunnen na een scheiding in een ander daglicht komen te staan. Zet alles rustig op een rij en kijk in welke situatie het anders zal zijn na de scheiding.

Een ouderschapsplan moet vooral duidelijke praktische afspraken vastleggen.

Het is belangrijk dat er niet te veel uitzonderingsregels zijn. 

Sinds 2009 ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen indien jullie minderjarige kinderen hebben en gaan scheiden. Dit is door de overheid ingevoerd om ouders meer bewust te maken van hun verantwoordelijk, en hun rol als ouder, na een echtscheiding. In een ouderschapsplan worden de afspraken vastgelegd die jullie, in onderling overleg, onder begeleiding van een mediator, samen hebben gemaakt. In het ouderschapsplan staan bijvoorbeeld afspraken omtrent de omgangsregeling of co-ouderschap, opvoeding, verzorging en dergelijke. Financiële afspraken zoals de hoogte van de kinderalimentatie worden ook vastgelegd in een ouderschapsplan.

2. Welke zaken moeten er nu minimaal worden vastgelegd?

 • Afspraken welke gemaakt zijn over de zorg- en opvoedtaken.
 • Hoe verloopt het onderlinge contact tussen jullie als ouders.
 • Hoe gaan jullie om met het nemen van belangrijke beslissingen in de opvoeding van jullie kinderen.
 • Welke afspraken hebben jullie gemaakt over de kosten van opvoeding en verzorging.
 • Hoe gaat de informatieoverdracht over de kinderen tussen de ouders.
 • Hoe hebben jullie de kinderen betrokken bij het tot stand komen van het ouderschapsplan.

Standaard of maatwerk?

Iedere situatie is anders, een standaard ouderschapsplan bestaat wel…maar werkt dat ook voor jullie?  Een ouderschapsplan is eigenlijk altijd maatwerk. Ik kijk samen met de ouders naar de huidige en de toekomstige situatie. Hoe je als ouders om wilt gaan met de nieuwe situatie leg je vast in een ouderschapsplan. Jullie kunnen samen toekomstgerichte afspraken maken, welke bij de kinderen en de nieuwe situatie passen. Formuleer de afspraken zo kort en bondig als mogelijk. Zo ontstaat er minder ruimte voor (latere)discussie. Ouders horen hun kinderen ook op een bij de leeftijd van de kinderen passende wijze te betrekken bij het maken van een ouderschapsplan. Bij het opstellen van het ouderschapsplan kunnen ze zoveel als mogelijk rekening houden met de wensen van hun kinderen. Op die manier maak je een goed doordacht, werkbaar en toekomstgericht ouderschapsplan, dit geeft duidelijkheid, rust en stabiliteit.

Kinderen vanaf 12 jaar

Kinderen vanaf 12 jaar hebben een grotere stem in de afspraken die hun ouders onderling willen maken en vastleggen in het ouderschapsplan. Ouders zullen hier dus terdege rekening mee moeten houden bij het opstellen van het ouderschapsplan. Kinderen van 12 jaar en ouder ontvangen een bericht van de Rechtbank als het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank is ingediend. Kinderen kunnen aangeven in een schriftelijke verklaring of ze het eens zijn met de beslissingen welke de ouders hebben vastgelegd in het ouderschapsplan. Indien kinderen iets anders aangeven dan er in het ouderschapsplan is vastgelegd wordt er een zitting belegd door de Rechtbank. Kinderen kunnen ook aangeven of ze bijvoorbeeld “gehoord” willen worden door de Rechtbank. In dit “ kinderverhoor” kunnen kinderen hun mening geven, ze kunnen echter niet zelfstandig beslissen.

Over de volgende onderwerpen worden vaak afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan

 • Verjaardagen van de kinderen.
 • Bijwonen van bijzondere vieringen, zoals diploma uitreikingen e.d.
 • Ouderavonden, informatieavonden, open dagen van scholen.
 • Introductie nieuwe partner aan de kinderen.
 • Welke normen en waarden willen we de kinderen meegeven.
 • Woonplaats van de ouders.
 • Wat te doen bij een verhuizing van één van de ouders.
 • Informatie uitwisseling.
 • Verdeling van speelgoed, kleding e.d.
 • Hoe om te gaan met belangrijke beslissingen omtrent de kinderen.

Verder zijn er bepaalde zaken welke belangrijk zijn om te weten:

Heb je samen gezag? Let dan extra op deze zaken!

 • Als u alleen reist met uw minderjarige kind (tot 18 jaar), moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reist u zonder deze toestemming, dan kan dat worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.
 • Heb je samen gezag dan heb je voor belangrijke beslissingen, waaronder veranderen school, verhuizen, operaties etc, toestemming nodig van je ex-partner.

Wil je ook een goed en gedegen toekomstgericht ouderschapsplan opstellen? En wil je daarmee voorkomen dat er weer gemakkelijk onenigheid zal ontstaan tussen jou en je ex-partner?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

<-->